Overblik: Her er fondene, som FGU-institutionerne kan søge

20190121-195509-A-1920x1281we
TrygFonden er en af de mange fonde, der støtter FGU og målgrupperne til FGU. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Få overblikket over, hvilke fonde der støtter FGU-institutionerne med tidssvarende værksteder og udstyr, udvikling af lærernes kompetencer og bedre fysisk, mental og social trivsel blandt unge.

Opgradering af værkstedsfaciliteter og maskiner, livsmestring for udsatte borgere samt at give flere unge en god start på arbejdsmarkedet. Det støtter nogle af de fonde, der har linsen drejet mod den forberedende grunduddannelse (FGU).

A4 Uddannelse giver her overblikket over de største fonde på FGU-området:

Nordea-fonden uddeler 100 millioner kroner gennem en værkstedspulje til erhvervs- og FGU-skoler, der vil etablere og opgradere værksteder, købe eller leje maskiner og udstyr samt kompetenceudvikle deres undervisere.

Den sociale fond for børn og unge støtter projekter, der direkte eller indirekte - for eksempel ved forskning - forbedrer sociale forhold i Danmark for børn og unge under 25 år. 

Lauritzen Fonden støtter indsatser, der har til formål at understøtte udsatte børn og unges muligheder for at blive aktive og inkluderede borgere i Danmark. Lauritzen Fonden har normalt fire uddelinger årligt. De næste ansøgningsfrister er den 25. juni 2023 og 8. oktober 2023. 

Det Obelske Familiefond støtter blandt andet projekter for unges mentale sundhed. 

Bikubenfonden har på det sociale område fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og arbejder med at styrke de unges evne til at mestre livet. 

Ebbefos Fondens mission er at være et modtræk til mistrivsel. Visionen er et samfund, hvor alle trives og har mulighed for at udvikle sig og indgå i positive fællesskaber. 

Familien Hansens Fond støtter almennyttige og almenvelgørende projekter inden for uddannelsesområdet. Fonden yder støtte til projekter i Horsens og omegn samt borgere med relation hertil.

A.P. Møller Fonden overordnede fokus er på livsmestring, uddannelse og beskæftigelse for udsatte borgere, samt at bryde negativ social arv hos børn og unge. Der er særligt fokus på forebyggende indsatser for borgere på kanten af udsathed og unge, der tabes af uddannelsessystemet. 

Jascha Fonden støtter projekter med sociale, almennyttige og sundhedsrelaterede formål, der skaber livsglæde og livskvalitet hos en gruppe af mennesker, som er i en udsat position.

Globus og Udenrigsministeriet støtter konkrete og faglige samarbejdsprojekter mellem danske uddannelsesinstitutioner og partnere i udviklingslande - for eksempel lokale uddannelsesinstitutioner eller virksomheder. Der er 15,8 millioner kroner i puljen til uddeling årligt i perioden 2022-2025. 

Industriens Fond har som mission at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Fonden er særligt optaget af at støtte initiativer, som øger virksomheders værditilvækst og dermed gavner Danmark i et bredere perspektiv. Fonden støtter primært større projekter, som indgås i samarbejde med virksomheder. 

Rockwool Fonden beskæftiger sig bredt med betydningen af arbejdsmarkedets institutioner og lovgivning i forhold til at sikre beskæftigelse. Der er også fokus på de udfordringer, der kan være angående at sikre beskæftigelse for særlige grupper på arbejdsmarkedet.

Tietgenfonden støtter opgradering af eksisterende værkstedsfaciliteter og maskiner for at sikre, at de er både tidssvarende og fremtidsholdbare. Derudover støtter fonden projekter, som bidrager til at skabe gode overgange og sammenhæng mellem skole- og arbejdsliv med et ønske om, at flere gennemfører og får en god oplevelse undervejs på deres uddannelse, og når de træder ind på arbejdsmarkedet.

TrygFonden støtter, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse for at styrke deres fysiske, mentale og sociale trivsel og fremtidige muligheder i livet.

Tuborgfondet vil give flere unge en god start på arbejdsmarkedet og støtter aktiviteter, der ruster unge til at bringe deres kompetencer og interesser i spil for at fremme indgangen til arbejdslivet - eksempelvis støtter fondet unges muligheder for at være rollemodeller for andre, unges evner og færdigheder til at mestre arbejdslivet samt unge i at finde nye, alternative veje fra ungdomsliv til arbejdsliv. 

Villum Fonden uddeler cirka 100 millioner kroner årligt til indsatsområdet børn, unge og science med det formål at få børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab og teknologi. Villum Fonden støtter typisk kommuner, grundskoler og ungdomsuddannelser, uddannelsesinstitutioner, som arbejder med at udvikle undersøgende og virkelighedsnær undervisning inden for naturfag og teknologi, samt NGO’er og organisationer, som udvikler spændende science-fritidsaktiviteter.

GDPR