Organisationspsykolog: Beslutninger i mørkekammer er en trussel mod arbejdsmiljøet

livstarheimbog
Liv Starheims nye bog skal anvendes på den nye masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse, der udbydes af Syddansk Universitet efter sommerferien. Foto: Privatfoto
Arbejdsmiljøindsatser risikerer at fejle, når medarbejdere ikke har ejerskab over dem. Den gode nyhed er, at der skal simple initiativer til for at skabe et funktionsdygtigt samarbejde på landets arbejdspladser. Det mener organisationspsykolog Liv Starheim, der er aktuel med en ny bog, der skal bruges som pensum på ny arbejdsmiljøuddannelse.

Alt for mange arbejdsmiljøindsatser ebber ud i ingenting, fordi folk ikke bliver tilstrækkeligt inddraget i processen.

Sådan lyder Liv Starheims overordnede pointe i hendes nye bog ’Ledelse af det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø’.

Bogen henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, der er grundpillerne i arbejdsmiljøarbejdet på landets arbejdspladser.

Ofte bærer ledelserne et stort ansvar, når arbejdsmiljøindsatser mislykkes, mener Liv Starheim, der er arbejds- og organisationspsykolog hos den autoriserede arbejdsmiljørådgiver Crecea.

"Det er faktisk ret enkelt at arbejde med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, som jeg kalder det i bogen. Men det drukner ofte i konflikter, interessemodsætninger, kompleksitet og en uklar rollefordeling mellem ledere og medarbejdere. Der er mange indsatser, der bliver sat i gang i et mørkekammer, uden at folk er blevet tilstrækkeligt inddraget i processen fra start af," forklarer Liv Starheim.

De indadvendte ledere

Hun oplever ofte, at ledelser er enormt indadvendte i deres ledelse. De er meget optaget af at få deres egen ledelsesgruppe til at fungere. Det er også enormt vigtigt for en virksomhed, påpeger hun.

Men det gør, at det bliver et meget lukket rum, hvor beslutninger træffes. For at lykkes med arbejdsmiljøindsatser er det vigtigt, at medarbejderne bliver inddraget og tager ejerskab, mener Liv Starheim.

Der er mange indsatser, der bliver sat i gang i et mørkekammer, uden at folk er blevet tilstrækkeligt i processen fra start af
Liv Starheim, arbejds- og organissationspsykolog

Organisationspsykologen understreger, at mange virksomheder er gode til at inddrage medarbejderne, men der er også del, der ikke gør det godt nok. Og det påvirker ifølge hende effekten af de indsatser, der bliver udskibet.

De seks guldkorn

I bogen 'Ledelse af det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø' kommer Liv Starheim ind på seks 'guldkorn' - en række forudsætninger - som har betydning for et godt psykosocialt arbejdsmiljø. 

De seks guldkorn er:

Krav og indflydelse
Hvis kravene til opgaverne er klare, og indflydelsen er høj, fordrer det et godt arbejdsmiljø.

Anerkendelse
Når medarbejdere anerkendes for deres indsats, øger det motivationen.

Belønning
Beløningsgevinster i form af høj løn, frynsegoder og ros kan i visse sammenhænge give mere motiverede og tilfredse medarbejdere.

Mening
Opgaver skal være meningsfyldte, og vi skal kunne afspejle vores værdier i dem.

Forudsigelighed
Forudsigelighed i arbejdet skaber tryghed hos medarbejderne. Forandringer på en arbejdsplads skaber usikkerhed, og det kan i værste fald gøre medarbejdere usikre på, om de har et arbejde i fremtiden. 

Social støtte
Den sociale kapital og det gode kollegaskab har indflydelse på, hvor god en organisation er til at løse kerneopgaverne effektivt. Lav social kapital påvirker både effektiviteten og trivslen negativt.

Som organisationspsykolog kommer Liv Starheim ud på mange arbejdspladser. Her oplever hun ofte, at samarbejdet om arbejdsmiljøet ikke fungerer optimalt. Der er brug for bedre kommunikation om indsatserne mellem ledere og medarbejdere, lyder det.

"Når en virksomhed uden at inddrage medarbejderne udliciterer ledelsesansvaret til en koordinerende medarbejder, fordi medarbejderne i teamet siger, at de har svært ved at nå i mål med komplekse opgaver, er det ikke nødvendigvis endnu en leder, de har brug for," forklarer Liv Starheim og uddyber:

"I stedet for at ledelsen går ind i et kammer og beslutter, at der skal indsættes endnu en ledelsesfigur, så havde det måske været bedre at spørge medarbejderne, om det i virkeligheden er det, de har brug for."

Pensum på ny uddannelse

Efter sommerferien byder Syddansk Universitet velkommen til de første studerende på en ny masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse. Uddannelsen af den første af sin slags i Danmark, og den har længe været efterspurgt af folk, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø. 

Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Flere aktører er begyndt at bruge begrebet 'socialt og organisatorisk arbejdsmiljø' om psykisk arbejdsmiljø. Det gør Liv Starheim også i sin nye bog.

Aalborg Universitet adskilles begreberne således:

"Begrebet 'psykisk arbejdsmiljø' leder fokus over på individet, individets psykiske problemer og arbejdsmiljøkvaliteten som værende individets eget ansvar. I stedet for at gøre arbejdsmiljø til et individuelt anliggende breder vi det ud i den organisatoriske og sociale kontekst, hvor det hører til. Arbejdsmiljø er en fælles sag – organisatorisk og socialt."

Liv Starheims nye bog bliver pensum på uddannelsen, hvor hun også selv skal undervise de kommende studerende. En opgave, hun ser frem til.

"Det er ret unikt, at der kommer en uddannelse i arbejdsmiljøledelse, og det vil forhåbentlig bidrage til en endnu større professionalisering af arbejdsmiljøområdet i landets virksomheder. Jeg ser frem til at udfolde bogens pointer på uddannelsen," siger hun.

Ifølge Liv Starheim er bogen både en fagbog til undervisning, men også en brugsbog til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Den sidste tredjedel af bogen indeholder konkrete forslag til arbejdsmiljøindsatser.

’Ledelse af det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø’ udkommer den 3. juni.

Denne dag har forlaget Frydenlund arrangeret et lanceringsevent i København:

GDPR