Arbejdsmiljørådets anbefalinger til nedbringelse af dødsulykker er landet

Cristina_Lage_i_rette_m__l
Arbejdsmiljørådet med formand Cristina Lage i spidsen er kommet med fire nye initiativer, der skal bidrage til at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede dødsulykker. Foto: Arbejdsmiljørådet
2022 så det højeste antal af arbejdsrelaterede dødsulykker i 15 år. Derfor bad forhenværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i august Arbejdsmiljørådet om at drøfte nye mulige initiativer til nedbringelse af dødsulykker. Det har nu udmøntet sig i fire konkrete anbefalinger.

Arbejdsmiljørådets fire nye anbefalinger til nedbringelse af dødsulykker er landet på beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens (S) bord. 

Det oplyser rådet - der er et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter - på sin hjemmeside

Baggrunden for de nye initiativer kommer af, at vi i 2022 så det højeste antal af dødsrelaterede arbejdsulykker herhjemme i 15 år. Således måtte 43 personer i det forgangne år ifølge Arbejdstilsynet lade livet som følge heraf.

Med de tal in mente bad forhenværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) derfor i august 2022 Arbejdmiljøsrådet om at drøfte en række mulige nye initiativer, som kan bidrage til at nedbringe dødsulykkerantallet.

Og det er altså første del af de anbefalinger, der ligger klar hos den nuværende beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S). 

Arbejdsmiljørådet fire initiativer

- Etablering af en ekspertgruppe til undersøgelse af alvorlige arbejdsulykker: En uafhængig og selvstændig ekspertgruppe, som går i dybden med at analysere alvorlige arbejdsulykker med henblik på at opnå viden og indsigt, der kan anvendes til at forebygge arbejdsrelaterede dødsulykker, nedsættes. Rådet foreslår, ekspertgruppen etableres som en forsøgsordning frem til 2030

- Særligt målrettede tilsyn med fokus på planlægning og tilrettelæggelsen af arbejdsmiljøarbejde i de tre brancher med flest dødsulykker: Rådet foreslår, at Arbejdstilsynet gennemfører en ny type tilsynsindsats med fokus på ulykkesrisici og systematik i transport-, landbrug- samt dele af bygge- og anlægsbranchen, hvor halvdelen af de arbejdsrelaterede dødsulykker finder sted

- En styrkelse af Arbejdstilsynets ulykkesanalyser- og undersøgelser: Arbejdstilsynet gennemfører mere dybdegående ulykkesundersøgelser, som har til formål at
kortlægge årsager til alvorlige arbejdsulykker og give mere viden, som går længere tilbage i årsagskæden. Arbejdstilsynet foreslås at udarbejde en årlig ulykkesrapport i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der bygger på data fra eksempelvis tilsynsindsatsen, arbejdsskadedata, politirapporter og domsudskrifter

- Styrkelse af partsindsatsen inden for ulykkesforebyggelse: Beskæftigelsesministeren modtog i sommeren 2022 et fælles indspil fra Arbejdsmiljørådet til forhandlingerne om en ny arbejdsmiljøaftale med forslag om en styrkelse af partsindsatsen, der skal være med til at understøtte, at ambitionerne i trepartsaftalen fra 2020 om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen kan indfries. Rådet foreslår, at en del af denne styrkelse udmøntes fra 2025 ved at tilføre alle Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) finansiering til at fortsætte de arbejdspladsnære aktiviteter med særligt fokus på ulykkesforebyggelse

Arbejdsmiljørådet planlægger at vende tilbage med yderligere anbefalinger i efteråret 2023.

GDPR